ردیفنام موتورسیکلت
مدل موتورسیکلت
نام تجاری و نوع ENGINE
سازندهنام نمایندگیکلاسمهلت اعتبارورود
1موتور سیکلت برقیJH3000AJN-JN60V3000WNINGBO JIANO VEHICLE INDUSTRY.COتوسعه صنایع خودروتا اطلاع ثانوی
2موتور سیکلت برقیJN6000D-1AJIANUO/QS-JN72V6000WNINGBO JIANO VEHICLE INDUSTRY.COتوسعه صنایع خودروتا اطلاع ثانوی